Lærling i LAB

Type lærlingeplass
LAB Entreprenør tilbyr lærlingeplass innenfor betongfaget.


Opplæring
Vi tar inn 2– 4 lærlinger hvert år som gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir god innføring i faget og en variert praksis. Intensjonen er at lærlingene skal få mulighet til å delta i flere varierte byggeoppdrag innenfor nybygg og rehabilitering. Det blir arrangert interne lærlingesamlinger hvor man gjennomgår viktigheten av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det blir også gjennomført egne tegningskurs og byggeplassbesøk.


Oppfølging
Alle lærlinger tegner en kontrakt med Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk, Hordaland (Byggopp) som har det faglige ansvaret for pensum i den perioden lærlingene er utplassert i LAB Entreprenør. Opplæringskontoret foretar systematisk og periodisk oppfølging av lærlingene, og sørger for at de kommer gjennom nødvendig praksis. Gjennom arbeidsdagen i LAB Entreprenør forholder lærlingen seg til sin fadder (instruktør) som er fagarbeider og tildelt ansvar for oppfølging av lærlingen. Alle våre faddere har gjennomgått instruktørkurs i regi av Byggopp for å kunne skape et best mulig lærested for våre lærlinger. 


Kontaktinfo
For ytterligere informasjon om dine muligheter for lærekontrakt kontakt personalansvarlig i LAB Entreprenør 55 20 62 00, www.lab.no , eller ta kontakt med Opplæringskontoret:

Byggopp, Hordaland Veiten 3, 5012 Bergen tlf. 55 90 72 50.
Hjemmeside: www.byggopp.no